Kuršėnų Daugėlių pagrindinė mokykla

A+ A A-

Pagalba mokiniui

 

SOCIALINĖ PAGALBA

 

TIKSLAS – atsižvelgiant į kiekvieno mokinio galimybes, poreikius, gebėjimus ir ateities perspektyvas, teikti kokybišką, efektyvią ir lanksčią socialinę, psichologinę bei pedagoginę pagalbą skirtingų gebėjimų bei poreikių mokiniams, bendradarbiaujant su mokytojais, mokinių tėvais bei pagalbą teikiančiomis institucijomis.

 UŽDAVINIAI:

• Užtikrinti mokinių saugumą, šalinti mokyklos nelankymo priežastis, padėti mokiniui ugdyti socialinius gebėjimus, vykdyti neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, skatinti socialinį aktyvumą.
• Padėti vaikų globos namų personalui: veiksmingiau bendradarbiauti su kolegomis sprendžiant vaikų socialines problemas.
• Padėti mokiniams ugdytis socialinius, pedagoginius, profesinės karjeros planavimo įgūdžius.
• Spręsti iškilusias socialines problemas bendradarbiaujant su mokinio šeima, klasių auklėtojais, mokytojais.

Mokykloje socialine pedagoge dirba Inga Grinienė.

Kontaktai:
Kabinetas – 209
Tel.: 867952326
E-mail: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Darbo laikas

 

SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ PAGALBA

TIKSLAS – didinti specialiųjų poreikių mokinių ugdymosi veiksmingumą (ugdymo (-si) kokybės tobulinimas).

UŽDAVINIAI:
• Nustatyti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti.
• Pritaikyti ugdymo turinį taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales bręstų kaip asmenybė, įgytų kompetencijų, būtinų tolimesniam mokymuisi bei prasmingam aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.
• Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų) gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.
• Sveikos, saugios, kultūringos, tinkamos ugdyti (-s) įvairių gabumų mokiniams bei savitas mokyklos tradicijas atitinkančios aplinkos kūrimas skatinant bendrą specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių veiklą.

Mokykloje specialiąja pedagoge dirba Dalia Kančelskytė

Kontaktai:
Kabinetas – 202
E-mail: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Darbo laikas:
I,II, III – 8.00 – 13.00 val.
IV, V - 8.00 – 12.00 val.

LOGOPEDINĖ PAGALBA

TIKSLAS - gerinti specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikų ugdymo(si) kokybę, teikti korekcinę logopedinę pagalbą mokyklos mokiniams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, vykdyti kalbos ir komunikacijos, rašymo ir skaitymo sutrikimų prevenciją.

UŽDAVINIAI:
• Išsiaiškinti mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį ir numanomas priežastis.
• Įvertinti ir numatyti palankiausius sutrikusios kalbos vystymosi korekcijos būdus ir priemones, siekiant užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms (rašymo, skaitymo sunkumams) atsirasti.
• Organizuoti individualias, pogrupines ir grupines pratybas, taikyti specifinio poveikio priemones tarties, kalbėjimo ir kalbos trūkumams koreguoti ir kompensuoti.
• Patarti mokytojams, kaip planuoti papildomą pagalbą kalbos sutrikimų turintiems mokiniams.
• Patarti tėvams, kaip lavinti vaikų kalbos suvokimo ir sugebėjimo kalbėti įgūdžius, palaikyti vaiko pastangas, siekiant geresnių rezultatų.

Mokykloje logopede dirba Skaidruolė Pociūtė

Kontaktai:
Kabinetas – 205

Darbo laikas:
II - 12.00 – 16.00 val.
III - 11.00 – 15.00 val.
V – 12.30 – 16.00 val.

PSICHOLOGINĖ PAGALBA

TIKSLAS - Stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).
UŽDAVINIAI:
• Nustatyti mokinio (vaiko) psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti.
• Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais (vaikais), turinčiais psichologinių problemų;
• Mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
• Mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
• Psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas, prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.
Mokykloje psichologo asistente dirba Jovita Bacevičiūtė.

Kontaktai:
Kabinetas: 211
E-mail: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Darbo laikas:
I - 12.10 – 16.10 val.
III, V – 8.00 – 16.30 val.

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

TIKSLAS – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.
UŽDAVINIAI:
• Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
• Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
• Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią.
• Suteikti pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų
atvejais.
Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste dirba Lina Murnikaitė

Kontaktai: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Kabinetas – 211

Darbo laikas:
III – 8.00 – 16.00 val.
V - 8.00 – 11.24 val.


PEDAGOGINĖ PAGALBA


TIKSLAS - padėti mokytojui optimizuoti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo ir ugdymo(si) sąlygas švietimo įstaigoje.

UŽDAVINIAI:
• Padėti mokiniui įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti.
• Paaiškinti mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant.
• Bendradarbiaujant su mokytoju, specialiuoju pedagogu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, numatyti ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taikyti.
• Padėti mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą.

Mokykloje mokytojo padėjėja dirba Ona Gužauskienė.


MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 
 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

MOKYKLOS LOGOTIPAS


ELEKTRONINIS DIENYNAS


Kontaktai

mokykla2014

Daugėlių g. 86,  81119 Kuršėnai Šiaulių r. sav.
Kodas  190057219
E. paštas   Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. (8 41) 58 63 54, (8 62) 09 12 23, 
faksas (8 41) 58 63 54 

Svetainę sukūrė ir administruoja informacinių technologijų mokytoja Audronė Sirvydienė 

Kuršėnų Daugėlių pagrindinė mokykla. Visos teisės saugomos.
Stilius: The World News II, GavickPro. Varikliukas: Joomla.
UK Bokmakers ArtBetting.net - Bookmakers reviws.
Read more for Ladbrokes the UK bookmakerLadbrokes Registration - full information
Bokmaker Number 1 in uk William Hill Registration WH