Kuršėnų Daugėlių progimnazija

A+ A A-

Pagalba mokiniui

ŠVIETIMO PAGALBOS NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

SOCIALINĖ PAGALBA

 
TIKSLAS – atsižvelgiant į kiekvieno mokinio galimybes, poreikius, gebėjimus ir ateities perspektyvas, teikti kokybišką, efektyvią ir lanksčią socialinę, psichologinę bei pedagoginę pagalbą skirtingų gebėjimų bei poreikių mokiniams, bendradarbiaujant su mokytojais, mokinių tėvais bei pagalbą teikiančiomis institucijomis.

 UŽDAVINIAI:

• Užtikrinti mokinių saugumą, šalinti mokyklos nelankymo priežastis, padėti mokiniui ugdyti socialinius gebėjimus, vykdyti neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, skatinti socialinį aktyvumą.
• Padėti vaikų globos namų personalui: veiksmingiau bendradarbiauti su kolegomis sprendžiant vaikų socialines problemas.
• Padėti mokiniams ugdytis socialinius, pedagoginius, profesinės karjeros planavimo įgūdžius.
• Spręsti iškilusias socialines problemas bendradarbiaujant su mokinio šeima, klasių auklėtojais, mokytojais.

Mokykloje socialine pedagoge dirba Inga Grinienė 209 kab.

Kontaktai:
Mob. 8 679 52 326
El. p.  Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. lt

 

SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ PAGALBA

TIKSLAS – didinti specialiųjų poreikių mokinių ugdymosi veiksmingumą (ugdymo (-si) kokybės tobulinimas).

UŽDAVINIAI:
• Nustatyti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti.
• Pritaikyti ugdymo turinį taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales bręstų kaip asmenybė, įgytų kompetencijų, būtinų tolimesniam mokymuisi bei prasmingam aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.
• Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų) gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.
• Sveikos, saugios, kultūringos, tinkamos ugdyti (-s) įvairių gabumų mokiniams bei savitas mokyklos tradicijas atitinkančios aplinkos kūrimas skatinant bendrą specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių veiklą.

Mokykloje specialiąja pedagoge dirba Dalia Kančelskytė 202 kab.

El. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

LOGOPEDINĖ PAGALBA

TIKSLAS - gerinti specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikų ugdymo(si) kokybę, teikti korekcinę logopedinę pagalbą mokyklos mokiniams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, vykdyti kalbos ir komunikacijos, rašymo ir skaitymo sutrikimų prevenciją.

UŽDAVINIAI:
• Išsiaiškinti mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį ir numanomas priežastis.
• Įvertinti ir numatyti palankiausius sutrikusios kalbos vystymosi korekcijos būdus ir priemones, siekiant užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms (rašymo, skaitymo sunkumams) atsirasti.
• Organizuoti individualias, pogrupines ir grupines pratybas, taikyti specifinio poveikio priemones tarties, kalbėjimo ir kalbos trūkumams koreguoti ir kompensuoti.
• Patarti mokytojams, kaip planuoti papildomą pagalbą kalbos sutrikimų turintiems mokiniams.
• Patarti tėvams, kaip lavinti vaikų kalbos suvokimo ir sugebėjimo kalbėti įgūdžius, palaikyti vaiko pastangas, siekiant geresnių rezultatų.

Mokykloje logopede dirba Idilija Labenskienė 202 kab.

El. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

PSICHOLOGINĖ PAGALBA

TIKSLAS - Stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).
UŽDAVINIAI:
• Nustatyti mokinio (vaiko) psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti.
• Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais (vaikais), turinčiais psichologinių problemų;
• Mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
• Mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
• Psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas, prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.

Mokykloje psichologo asistente dirba Inga Ramanauskienė  211 kab.

El. p.  Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

TIKSLAS - saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą.
Visuomenės sveikatos specialistas tai žmogus mokykloje, į kurį galite kreiptis, dėl patarimo ar informacijos, kaip išsaugoti ir stiprinti Jūsų vaiko sveikatą.

Pagrindiniai sveikatos priežiūros mokykloje UŽDAVINIAI:

1. Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, stiprinant mokinių sveikatą.
2. Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
3. Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią.
4. Suteikti pirmąją pagalbą pavojingos būklės, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimo atvejais.

Visuomenės sveikatos specialisto veiklos kryptys:

1. Sveikatinimo veiklos metodinė konsultacinė pagalba mokytojams, mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams).
2. Sveikatinimo renginių įgyvendinimas mokykloje.
3. Mokinių sveikatos rodiklių analizė ir pateikimas mokyklos bendruomenei.
4. Mokymosi aplinkos ir sąlygų formavimas pagal visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimus.
5. Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė.
6. Priešepideminių priemonių vykdymas kilus susirgimo užkrečiamosiomis ligomis pavojui ir joms atsiradus.

Mokinių sveikata bus ugdoma sėkmingai, jei šiame procese aktyviai dalyvaus:

1. Tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kiti šeimos nariai;
2. Patys mokiniai.

Tai svarbu:
Visi visuomenės sveikatos specialisto teikiami asmeniniai patarimai, pokalbiai su tėvais apie vaikų sveikatą yra konfidencialūs!
Priimant svarbius sprendimus įstaigoje visuomenės sveikatos specialistas gina visų vaikų teisę į sveikatą stiprinančią aplinką.

Visuomenės sveikatos specialiste dirba Enrika Vaznienė 211 kab.

Mob. 8 676 83 091

El. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Darbo laikas:

Pirmadienis 8.00–16.00*
Penktadienis 8.00–14.00*
*į specialisto darbo valandas įskaičiuota pertrauka


PEDAGOGINĖ PAGALBA


TIKSLAS - padėti mokytojui optimizuoti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo ir ugdymo(si) sąlygas švietimo įstaigoje.

UŽDAVINIAI:
• Padėti mokiniui įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti.
• Paaiškinti mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant.
• Bendradarbiaujant su mokytoju, specialiuoju pedagogu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, numatyti ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taikyti.
• Padėti mokytojui parengti ir / ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą.

Mokykloje dirba mokytojo padėjėjos:

Ona Gužauskienė

Inga Ramanauskienė

Iryna Dovhaliuk

Kateryna Bieliavtseva

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Vaida Aleknavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Komisijos pirmininko pavaduotoja – Inga Grinienė, vyresnioji socialinė pedagogė.
Komisijos sekretorė – Daiva Daujotienė, etikos mokytoja metodininkė, rusų k. vyresnioji mokytoja.
Nariai:
       Dalia Kančelskytė, specialioji pedagogė metodininkė.

       Vilma Mačiulienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.
       Rima Poškienė, matematikos mokytoja metodininkė, fizikos vyresnioji mokytoja.
       Inga Ramanauskienė, psichologo asistentė.
       Asta Startienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.


VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Nuorodos

                                                patyciu-dezute-logoPATYČIŲ DĖŽUTĖ   
                                                                   
  
                               
               

                  TĖVŲ LINIJA                 VAIKŲ LINIJA                 JAUNIMO LINIJA

     
                                                     www.tinklas.lt
       
 
       

MOKYKLOS LOGOTIPAS

ELEKTRONINIS DIENYNAS


MUS REMIA

     

Kontaktai

mokykla2014

Daugėlių g. 86,  81119 Kuršėnai Šiaulių r. sav.
Kodas  190057219
E. paštas   Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. (8 41) 58 63 54, (8 62) 09 12 23, 
faksas (8 41) 58 63 54 

Kuršėnų Daugėlių pagrindinė mokykla. Visos teisės saugomos.
Stilius: The World News II, GavickPro. Varikliukas: Joomla.
UK Bokmakers ArtBetting.net - Bookmakers reviws.
Read more for Ladbrokes the UK bookmakerLadbrokes Registration - full information
Bokmaker Number 1 in uk William Hill Registration WH